Sınav Yönetmeliği

Gazi Üniversitesi Sınav Yönetmeliği

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

(Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar)

Amaç

MADDE   1-  Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi lisans öğretiminin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esaslarını; ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda düzenlemektir.

Kapsam

MADDE   2- Bu yönerge , Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Eğitim – Öğretim ve Sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. Hükmü bulunmayan hallerde ise Fakülte Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

Dayanak

MADDE  3- Bu Yönerge 16 Kasım 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gazi Üniversitesi Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde  4-  Bu Yönergenin uygulanmasındaki tanımlar ;

Üniversite :Gazi Üniversitesini

Rektör :Gazi Üniversitesi Rektörünü

Fakülte :Gazi Üniversitesi Fen Fakültesini

Senato :Gazi Üniversitesi Senatosunu

Dekan: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanını

İlgili Kurul : Fakülte Kurulunu

İlgili Yönetim Kurulu : Fakülte Yönetim Kurulunu

 

İKİNCİ BÖLÜM

(Eğitim – Öğretimle İlgili Esaslar)

Eğitim -Öğretim Yılı

Madde 5- Fakülte’de eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-Öğretim Türleri

Madde 6- Fakülte’de örgün ve ikili öğretim yapılır.

Eğitim -Öğretim Dönemleri

Madde 7- Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 70 eğitim-öğretim günü (en az  14 hafta) dır. Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu sürenin dışındadır. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yaz okulu açılabilir.

Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir.

Fakülte ; kayıt, öğretim, sınav, yarıyıl tatili dönemlerini ihtiva eden bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim tekliflerini en geç Nisan ayı içinde Senatonun onayına sunar.

Eğitim - Öğretim Süresi

Madde 8-  Fakülte’de eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Bu programın yedi yılda tamamlanması zorunludur.  Bu süreler içinde mezun olamayan öğrenciler aşağıdaki hükümlere tabidir:

a) Yedi yıl sonunda mezun olabilmek için beşten daha fazla dersten başarısız olan son sınıf öğrencilerine bu Yönergenin 21. maddesinde öngörülen sınav koşullarını yerine getirdiği dersler için azami sürenin bitimini takip eden ilk sınav döneminde kullanılmak üzere iki ek sınav hakkı verilir.  21.maddede belirtilen sınava girme şartlarının yerine getirilmemesi nedeni ile başarısız olunan ders sayısı beşten fazla ise, öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir.

b) Ek sınavlar sonucunda başarısız olduğu ders sayısını beşe indirenlere, bu derslerin açıldığı üç yarıyıl (yıllık dersler için iki yıl) içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır.

c) Azami sürenin bitiminde mezun olmak için dört veya beş dersi kalan öğrencilere, bu derslerin açıldığı dört yarıyıl (yıllık dersler için iki yıl) içinde açılacak sınavlara girme hakkı tanınır .

d) Azami sürenin bitiminde veya yukarıdaki sınav haklarının kullanılmaları sonucunda mezun olmak için üç veya daha az dersi kalanlara, bu derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

e) b,c ve d bentleri kapsamına giren hallerde, daha önceden 21. madde şartlarının yerine getirilmediği dersler için, bu şartlar yerine getirilerek sınava girilir. Ancak, uygulamalı ve uygulaması olan dersler için her durumda 21. madde şartlarının yeniden yerine getirilmesi gerekir .

f) Bu fıkranın a, b,c ve d bentlerindeki durumlar için açılan sınavlarda başarılı olunması için en az (CC) harf notu alınması gerekir. Başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notu dikkate alınmaz.

Yukarıdaki sınav haklarını kullanan öğrenciler, katkı payını ödeyerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı elde eden öğrenciler üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılına kayıt yaptırmadıkları veya sınava girmedikleri takdirde sınırsız sınav haklarını kaybederler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler)

Fakülteye Giriş ve Kayıt Şartları

MADDE 9- Fakülte’ye kayıt için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir.)

 b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan yerleştirme sonucunda  o öğretim yılında Gazi Üniversitesi Fen Fakültesine Merkezi Yerleştirme Sistemi ile kayıt hakkı kazanmış olmak .

Fakülte’ye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt için kendilerinin bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Öğrencilerin Fakülte’ye kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır.

c) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülteye kayıtları ilgili mevzuat ile Rektörlük tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

Kayıt Yenileme ve Geçici Kayıt

MADDE  10– Fakülte öğrencileri, akademik takvime göre yarı yıl başında katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek ve bu yönergenin  11.,12. ve 13 maddeleri çerçevesinde ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarı yıl derslere ve sınavlara giremez. Bu süre 8. maddede belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını Rektörlükçe belirlenen usullere göre bizzat  yenilemek zorunda olup kayıt işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, izleyen yarı yılın başında kaydını yenilemek zorundadır. Aksi halde Fakülte ile ilişiği kesilir.

Öğretim Programları Ve Dersler

MADDE  11-  Bölümde okutulacak dersler ile bu derslerin yarı yıllara göre dağılımları, haftalık saatleri, kredileri ve ön şartları, staj, kazı, tez, bitirme ödevi, proje vs. şartları Bölüm öğretim programlarında belirtilir. Bölüm öğretim programları ve program değişiklikleri ilgili bölüm kurulunun teklifi, Fakülte Kurulu’nun kabulü

ve Senato’nun olumlu kararı ile kesinleşir. Haftalık ders programı eğitim-öğretim yarıyılı kayıt döneminden en az bir hafta önce Dekanlıkça ilan edilir

Öğrenci bulunduğu her eğitim-öğretim yarıyılının başlamasından önce Akademik takvimde belirtilen süre ve Rektörlükçe tespit edilen esaslar doğrultusunda ve danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.

 Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kayıt olmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez. Girdiği takdirde bu sınavlar geçersiz sayılır.

Sınıf Geçme Esası ve İşleyişi:

MADDE 12– Fakültemiz de eğitim-öğretim ders geçme esasına göre uygulanır.

Ders Geçme Esası ve İşleyişi:

MADDE 13 - Fakültemiz de eğitim-öğretim yarıyıllara göre düzenlenmiş ders geçme esaslarına göre yapılır.

Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki çeşittir. Öğrenciler mezun olabilmek için, bölüm başkanlıklarının belirlemiş oldukları en az kredi miktarını bu derslerden sağlarlar. 2547 Sayılı Kanunun 5 (i) maddesinde belirtilen derslerden sağlanan krediler, bu kredi miktarının dışındadır.

Bölüm eğitim - öğretim programındaki dersler, programda gösterilen yarıyılda açılır. Ancak mevzuatta öngörülen prosedüre uymak kaydı ile, bir dersin ait olduğu yarıyıldan başka  yarıyılda açılması mümkündür.

Öğrenci, bulunduğu her eğitim-öğretim yarıyılının başlamasından önce; akademik takvimde belirtilen süre ve Rektörlükçe tespit edilen yöntemle (optik form, internet vb) danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.

Öğrenci, (tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç) akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanının onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirmek veya yeni ders ekletmek üzere Dekanlığa başvurabilir .

Öğrenci, başarısızlık nedeniyle tekrar etmek zorunda olduğu derslere ve alt yarıyıl derslerine öncelikle kayıt olur. Ders alma sırasında aşağıda belirtilen sınırlamalar dikkate alınır.

a)       Öğrenci, en az bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarı tutarında ders almak sorundadır. Ancak, bulunulan yarıyıldaki derslerden bir kısmı daha önce başarılmış ise söz konusu alt sınır uygulanmaz.

b)      Ağırlıklı genel not ortalaması 1.80 ‘in altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarını geçemez.

c)      Ağırlıklı genel not ortalamsı 1.80 ila 1.99 arasında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/5 oranında artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez.

d)      Ağırlıklı genel not ortalamsı 2.00 ve üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı ise o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3 oranında artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez.

Azami kredi miktarının hesaplanması sırasında, noktanın sağındaki ondalık kesirler tama

 tamamlanır.

                Ön şart olan dersler ve bunlara bağlı önşartlı dersler ilgili Bölüm Kurul kararı, Fakülte Kurulu kararı ile Senato’ya önerilir ve Senato karara bağlar. Ön şart derslerinden başarısızlık halinde buna dayalı dersler alınamaz.

Seçmeli Dersler

Seçmeli dersler, Bölüme  ait programdaki seçmeli dersler listesinde yer alan dersler arasından her yarıyıl başında öğrencilerin danışmanları ile görüş birliği içinde seçecekleri derslerdir. Öğrenci mezun  olabilmek için mecburi derslerin yanı sıra almış olduğu bütün seçmeli dersleri de  başarmak zorundadır. Ancak , öğrenci daha önce kayıt olduğu seçmeli ders / derslerden başarısızlığı halinde , kendi isteği ve danışmanının onayı ile ders kayıt süresi içinde, seçmeli ders bırakma veya değiştirme formu doldurup öğrenci işlerine  tasdikletmek kaydı  ile , daha önce alıp başarısız kaldığı seçmeli ders/dersler yerine eşdeğer krediyi sağlayacak kadar başka seçmeli ders/dersler alabilir. Bu şekilde bırakılan derslerden sorumlulukları kalkar. Ancak, önceki yarıyıl / yarıyıllarda alınıp başarısız kalınan seçmeli ders, müteakip yarıyıl başında bırakma formu doldurulmadığı taktirde, öğrencinin sorumluluğu devam eder, seçmeli ders kredi limiti doldurulsa dahi, öğrencinin başarısız kaldığı o seçmeli ders veya derslerdeki sorumlulukları devam eder. Ancak öğrencinin ders kredilerini doldurması sonucu mezuniyeti durumunda, dilekçe ile müracaatı halinde bu derslerdeki sorumluluğu, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuca bağlanır.

Özel Değerlendirmeli Dersler

 Bölümlerin öğretim programlarında yer alan laboratuvar vb. uygulama veya tasarım ağırlıklı olup ta başarı değerlendirilmesi, yarıyıl veya ders yılı süresi boyunca yapılması gerekli derslerde, öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına katılabilmeleri için devam, ara sınav şartlarına ilave olarak bu derslerin uygulamalarını başarı ile tamamlamaları şarttır.  Özel Değerlendirmeli Dersler, Bölüm Kurulu’nun teklifi ve Fakülte Kurulu’nun onayı ile belirlenir.

Yukarıda tanımlanan Özel Değerlendirmeli derslerin başarı notu, ara sınav notunun %30’u, dönem içi çalışmaların %30’u ile dönem sonu sınav notunun %40’ının toplamı sonucu belirlenir. Bu şekilde hesaplanan puanın karşılığı olarak, öğretim elemanı tarafından, sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamaları ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak, Rektörlükçe belirlenen yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, Madde 28’deki tabloda açılım ve katsayıları belirtilen, harf notlarından biri takdir olunur.

Stajlar

Öğretim programlarında mevcut ise, öğrenciler staj yapmak ve başarılı  olmak zorundadırlar. Stajlar, ilgili bölüm kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır. Staj yeri bölümce, staj defterleri ve sicil fişleri Öğrenci İşlerince onaylanmadıkça staj yapılmış sayılmaz.

Öğrencilerin staj yapabilmeleri için, ilk dört yarıyılın bütün derslerini başarmış olmaları gerekmektedir. Ancak mezuniyeti için tek dersi kalan öğrenciler, başarısız kaldıkları ders hangi yarıyıla ait olursa olsun staj yapabilir.

Mezuniyet (Bitirme) tezi veya Araştırma Projesi ile diğer proje dersleri öğretim elemanı tarafından yürütülür ve değerlendirilir. Bölümün  ihtiyaç duyması halinde, değerlendirme bir komisyona yaptırılabilir.

Bu derslerde öğrencinin yarıyıl  içi çalışmaları, bölümlerce tespit edilecek şartlar çerçevesinde değerlendirilir. Ayrıca ara sınav yapılmaz. Proje veya çalışma sonuçları dönem sonu sınavlarının bitiminden itibaren on gün içinde teslim edilmek zorundadır. Projeleri yeterli bulunan öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notları, Bağıl Dağılımsız olarak  Madde 30’daki tabloda aralıkları belirtilen harf  notlarından biri takdir olunarak belirlenir. Projeleri başarısız bulunan öğrenciler bu dersi tekrarlarlar.

Üst Yarıyıldan Ders Alma

MADDE 14- Öğrenci bir üst yarıyıldan ders alamaz. Ancak, danışmanın olumlu görüşü ile önceki yarıyılların derslerinden ders tekrarına kalmamış olması ve ağırlıklı not ortalamasının  3.00 ve üstünde olması durumunda, öğrenci bulunduğu yarıyıl toplam kredisinin 1/3 ünü aşmayacak ölçüde üst yarıyıldan ders alabilir. Bu durumdaki öğrenciler, Fakültenin 4 yıllık öğrenim süresinden daha önce mezun olabilirler.

Ders Muafiyetleri

MADDE 15- Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci ilk iki hafta içinde daha önceki Yükseköğretim Kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden iki yıl geçmemiş olmak şartıyla, muaf olma isteğiyle başvuruda bulunabilir. Bu istekler, eşdeğer kredi, müfredat, vs. açısından ilgili bölümce incelenir ve bölümün teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulu’nda sonuçlandırılır.

Fakülte Yönetim Kurulu’nca muaf tutulan dersler nedeni ile öğrenci bulunduğu yarıyılın toplam kredi miktarını geçmeyecek ölçüde, bir üst yarıyıldan ders alabilir ve 4 yıllık normal öğrenim süresinden önce Fakülteden mezun olabilir.

Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri  değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda 17 kredi/hafta ders geçileceği varsayılarak, muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 7 yıllık azami öğrenim süreden düşürülerek, programın kalan dersleri kalan yarıyıllarda başarı ile bitirilmelidir.

Derslerle İlgili İntibaklar

MADDE 16 -      Öğretim programlarında yapılan değişiklik  halinde, yeni programda yer almayan eski derslerden başarısız olan öğrenciler (bu değişikliklerle toplam ders saatlerinde ortaya çıkabilecek değişmeler de dahil olmak üzere), bu programda bunlara karşılık gösterilen yeni dersleri alırlar. Yeni programda hangi dersin programdan çıkarılan derslere karşılık olacağı, öğrencinin yeni programa intibakının nasıl yapılacağı, ilgili Bölümün görüşü ve Fakülte Kurulu’nun kararı ile Senatoya sunulur. Senatonun onayı ile kesinleşir.

Yatay ve dikey geçişle Fakültenin  herhangi bir yarıyılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyılın öğrencilerinin kayıt esnasında sorumlu tutuldukları öğretim programından sorumlu tutulur.

4. BÖLÜM

Derslere Devam Mecburiyeti ve Sınavlar

MADDE 17- Öğrencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve öteki öğretim faaliyetlerine devam durumu öğretim elemanı tarafından tespit edilir. Devamsızlık nedeni ile ders tekrarına kalmamış olmak koşulu ile, uygulamalı dersler (laboratuvar, tasarım, vb.) hariç, ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunlulukları, her ders için ilgili Bölümün teklifi ve Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde kaldırılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, devam haricindeki diğer şartları yerine getirmek ve ara sınavlara girmek zorundadır. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.        

Danışmanın Görevlendirilmesi

MADDE 18- Öğrencilere , eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümlerinde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı başlamadan önce bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu’nca bölüm öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir .

Danışmanlar öğrencilerin ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarıın kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir.

Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler Fakülte Yönetim Kurulu’nca ayrıca belirlenir.

Sınavlar

Madde 19- Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar ; ara sınav, dönem sonu (yarıyıl sonu) sınavı,  mazeret sınavı, tek ders sınavı ve ek sınavlardır.

Ara Sınav ve Dönem İçi Çalışmalar

Madde 20- Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır.

Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.

Dönem Sonu Sınavı

Madde 21- Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl sonunda gireceği sınavdır.

Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl içinde açılacak en az bir ara sınavına (stajlar hariç) katılmak ve dersin uygulaması ve diğer gereklerini başarmak zorunludur.

Bütünleme Sınavı

Madde 22- Fakültede Bütünleme Sınavı uygulanmaz.

Mazeret Sınavı

Madde 23- Mazeret sınavı Fakülte Yönetim Kurulu’nca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir.

Sağlık mazeretinin kabulü için, sağlık raporunun Gazi Üniversitesi sağlık kurumlarınca verilmesi veya diğer resmi sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporlarının Gazi Üniversitesi sağlık kurumlarınca tasdik edilmesi gereklidir. Sağlık raporunun, rapor süresinin bitiminden sonra en çok yedi gün içinde tasdiki ve idareye verilmesi zorunludur. Öğrencinin belgeleyerek Dekanlığımıza beyan ettiği, mazeretli olduğu süreler içerisinde girmiş olduğu sınavlar var ise bu sınavlar iptal edilir. 

Ek Sınavlar

Madde 24- Öğrencinin bu Yönergenin 8. maddesinde belirtilen sınavlardan yararlanabilmesi için müracaatı ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı gereklidir.

Öğrenciler ek sınav haklarını öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen ilk ve ikinci genel sınav dönemlerinde kullanırlar. Bu sınavlarda başarılı olmak için en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Harf notu karşılıklarında dersin okutulduğu en son dönemdeki not aralıkları dikkate alınır.

Tek Ders Sınavı

Madde 25- Tek ders sınavı 21. maddedeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyılı takip eden yarıyılın ilk ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen zamanda yapılır. Bu sınavda başarılı olmak için en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Harf notu karşılıklarında dersin okutulduğu en son dönemdeki not aralıkları dikkate alınır.

Sınavın Geçerliliği

Madde 26- Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir .

Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği sabit bulunanlar o sınavdan sıfır (FF) almış sayılır.

Sınavların Düzenlenmesi

Madde 27- Sınav programı akademik takvim çerçevesinde Dekanlıkca tespit ve ilan edilir. Dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınav Evrakının Saklanması

Madde 28- Öğretim elemanı tarafından kapatılmış ve kapatılan yeri imzalanmış zarflar içerisinde Dekanlığa teslim edilen her türlü sınav kağıtları/evrakı, sınava giriş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile saklanır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sınav Notuna İtiraz

Madde 27- Sınav sonuç ve evrakı en geç, sınav döneminin bitiş tarihinden onbeş  gün  içerisinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir .

Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Dekanlığa yapabilir. Dekan itirazı, Dekan Yardımcısı ilgili Bölüm başkanı ve dersin öğretim üyesinden oluşan komisyona incelettirir. Sonuç on gün içinde dekanlığa bildirilir. Tespit edilen maddi hata Fakülte Yönetim Kurulu’nca düzeltilir.

Başarı Notu

Madde 28- Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında  ara sınavın ağırlığı %40, dönem sonu sınavının ağırlığı %60’dır. Bu şekilde hesaplanan puanın karşılığı olarak, öğretim elemanı tarafından, sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamaları ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak, Rektörlükçe belirlenen yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri takdir olunur. Ayrıca dersin öğretim elemanı dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.

                Bu yönergenin 21. maddesindeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrencilerin yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan puanlarına ham başarı puanı denir. Ham Başarı Puanı 25.00 ‘ın altında olan öğrencinin başarı notu sınıfın aritmetik ortalamasına ve istatistiksel dağılımına katılmaksızın doğrudan (FF) notu olarak o dersten başarısız olur. Ham Başarı Puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise ; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılımlar da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir Bu değerlendirmeden sonra da 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

          Notlar                Katsayılar      

           AA                        4.00               

           BA                        3.50              

           BB                        3.00              

           CB                        2.50               

           CC                        2.00               

           DC                        1.50               

           DD                        1.00             

           FD                        0.5                 

           FF                         0.0               

B = Kredisiz Dersler için başarılı,

K = Kredisiz Dersler için kalır,

D = Devamsız,

G = Girmedi,

M=Muaf ,

S = Süren Çalışma

E = Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen E notu FF'e dönüştürülür )

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar.

B ve K notu ortalama hesaplarına dahil edilmez. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem sonu sınavına katılmış olmak şarttır.

(M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı yatay, dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu’nca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

21. Maddede belirtilen Dönem Sonu Sınavları dışında yapılacak olan Ek Sınav, Mezuniyet Tek Ders Sınavı, Af Sınavı vb. sınavlarda başarı notu olarak “ilgili dersin en son okutulduğu dönemde belirlenen aralığa tekabül eden harf notu”  verilir.

Not Yükseltme

Madde 31- Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, DC+ notu ile başardıkları dersleri bu yönergenin 13. maddesi hükmü çerçevesinde tekrar alabilirler. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir. İzledikleri programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde genel not ortalamaları 2.00'den az olduğu için mezun olamayan öğrenciler dahi, daha önce DC+ almış oldukları dersleri tekrar alarak not yükseltebilir. Bu derslerde  en son alınan not genel not ortalamasına dahil edilir .

Not Ortalaması

Madde 32- Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yarıyıl/yıl  sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan , o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

Yarıyıl /yıl not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması öğrencinin Fakülteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA) dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır.G ve D notları da FF notu işlemi görür  Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Öğrenime Ara Verme

Madde 33- Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile, lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi  öğrencinin azami kanuni öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gereklidir

Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan yada tecil hakkı kaldırılarak silah altına alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdakilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtları yapılmak üzere Fakülteye müracaat etmeleri gereklidir.

Değişim Programları

Madde 34- Fakültemiz ile yabancı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci değişim programı uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu konudaki diğer esaslar Üniversitemiz Senatosunca hazırlanacak yönerge ile düzenlenir. 

Yatay Geçişler

Madde 35- Yatay geçiş yürürlülkteki ''Yükseköğretim Kurumları Arasında      Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin Yönetmelik'' ve Yükseköğretim Kurulu ilke kararları uyarınca düzenlenir.

Dikey Geçişler

Madde 36- Dikey geçiş yoluyla lisans hazırlık programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık programında alacağı dersler ve intibak programı ''Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik'' Hükümlerine uygun olarak,  ilgili bölüm başkanlığı görüşü doğrultusunda yönetim kurulunca kararlaştırılır. İlgili öğrenciler bu programlarda ders alırken bu yönergenin 13. maddesinde yer alan ders alma sınırları ile bağlı değildirler.

Bu öğrenciler lisans hazırlık programında Fakülte Yönetim Kurulu tarafından sorumlu tutuldukları derslerden (CC) harf notu ve üstü değerleri aldıkları takdirde o dersten başarılı sayılacaklardır .

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlara Ön Lisans Diploması Verme

Madde 37- Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları, Yükseköğretim Kurulu’nca hazırlanan Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİPLOMA VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Mezuniyet ve Diploma

Madde 38- Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Genel not ortalaması 3.00- 3.50 arasında olan öğrenciler ONUR , 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler YÜKSEK ONUR listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

Fakülte tarafından verilecek ön lisans ve lisans  diplomaları her düzey için farklı, fakat Gazi üniversitesi'nin bütün öğretim kurularında müşterek olmak üzere düzenlenir .

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere ''Mezuniyet Geçici Belgesi'' verilir.

Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar Rektör ve Dekan tarafından imzalanır .

Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretleri  

Madde 39- Gazi Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksekokulların öğrencileri her yarıyıl ve yılda usulüne göre tespit edilecek katkı paylarını ,ikinci öğretim ücretlerini ödemek zorundadırlar. Kayıt silme veya sildirme halinde alınan katkı payları ve ikinci öğretim ücretleri iade edilmez.

İlgili mevzuat uyarınca usulüne uygun olarak tespit edilen katkı payları ve ikinci öğretim ücretlerini ödemeyenlerin kayıtlarının yenilenmemesi veya silinmesi, öğrencilerin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumlarının yetkili organlarınca karara bağlanır.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 40- Aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrencinin Fakülte ile ilişiği kesilir.

a) Bu yönergenin sekizinci maddesinde öngörülen süreler içerisinde öğrenimini tamamlayamama,

b) İIgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Fakülteden çıkartılma cezası almış olma,

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste kaydını yenilememe,

d) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiyatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilme,

e) Katkı payı ve İkinci öğretim ücretlerinin yatırılmaması nedeniyle kayıtlarının silinmesine karar verilme,

f) Kendi isteği ile kaydını sildirme,

Disiplin İşleri

Madde 41- Disiplin  iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür ve uygulanır. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler. Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tevkif kararı olan veya aranmakta olduğu resmi makamlarca Fakülte’ye bildirilenler sınava alınmaz ve sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan hükümlülük hali sona ermiş olanların tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulünü Fakülte Yönetim Kurulu kararlaştırılır.

Tebligat-Adres Bildirme

Madde 42- Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülte’ye kayıt esnasında bildirdiği Ankara adresine yada daimi adresine  PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakülte’de ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Fakülte’ye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Fakülte’ye dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak  iddia edemezler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Madde 42- Bu yönerge Gazi Üniversitesi Senatosunun  kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43- Bu yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı yürütür.